• การใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย 153 total views 17 recent views

  พพ. มีภารกิจหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศ เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล...
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 29 สิงหาคม 2566
 • ผลการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน 109 total views 11 recent views

  พพ. มีภารกิจหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศ เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล...
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 23 สิงหาคม 2566
 • ราคาเอทานอลต่างประเทศ 194 total views 24 recent views

  กพช. มีภารกิจหลักในการ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการผลิต และการจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมทั้ง เสนอมาตรการด้านราคา การซื้อ และการจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ 2) ติดตาม ประเมินผล...
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 23 สิงหาคม 2566
 • ราคาเอทานอลภายในประเทศ 83 total views 6 recent views

  กพช. มีภารกิจหลักในการ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการผลิต และการจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมทั้ง เสนอมาตรการด้านราคา การซื้อ และการจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ 2) ติดตาม ประเมินผล...
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 23 สิงหาคม 2566
 • โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร 55 total views 7 recent views

  โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร ตั้งอยู่ที่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี กำลังผลิตติดตั้ง 12,200 กิโลวัตต์
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 23 สิงหาคม 2566
 • แผนปฏิบัติราชการ 120 total views 10 recent views

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า พพ. มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กำกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน...
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 3 พฤษภาคม 2566