การใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย

พพ. มีภารกิจหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศ เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และเป้าหมายด้านพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) โดยจำแนกตามรูปแบบการใช้พลังงาน ได้แก่ ไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสถิติและข้อมูลพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* อีเมลผู้ติดต่อ wpdst@dede.go.th
* วัตถุประสงค์
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • HTML
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzFmMjZjMGItYzJkYS00ZmE4LTg2ODUtZWJlYzdiYzY5NTQ5IiwidCI6IjY0Yzk5N2I1LTYyOGUtNGFhNS04MjZjLTAxZGQ3YTU3ZWM4YSIsImMiOjEwfQ%3D%3D&pageName=ReportSectionc4c22e2c2280a029ddd8
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23 มีนาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 ตุลาคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2559
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
จำแนกตามรูปแบบการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า ความร้อน และเชื้ือเพลิงชีวภาพ)
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ร้อยละ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ร้อย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) การใช้พลังงานทดแทน (หน่วย ktoe) / การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (หน่วย ktoe) * 100
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 23 มีนาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 พฤษภาคม 2566