กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี

อำนาจหน้าที่ กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงาน ร ณรงค์ให้ความรู้และจัดแสดงการใช้พลังงาน พัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานจากผลการวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสม ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Tel : 02-223-0021-9 Ext. 1286 e-mail : niramol99_y@hotmail.com e-mail : kraisaksun@hotmail.com