กลุ่มตรวจสอบภายใน

อำนาจหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายใน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับผิดชอบงาน ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

Tel : 02-223-0021-9 Ext.1377 e-mail: somruethai_t@dede.go.th