กองพัฒนาพลังงานทดแทน

อำนาจหน้าที่ กองพัฒนาพลังงานทดแทน มีอำนาจหน้าที่ต่อไปนี้ กําหนดระเบียบและมาตรฐานการผลิต การแปรรูป การส่ง และการใช้พลังงาน กําหนดแนวทางการจัดหาและพัฒนาแหล่งพลังงาน สํารวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และบํารุงรักษาด้านการผลิต การแปรรูป การส่ง การจําหน่าย และการใช้พลังงาน กําหนดอัตราค่าตอบแทนสําหรับการผลิตและการใช้พลังงาน ส่งเสริม รณรงค์ และสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรและกลุ่มเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการด้านพลังงานในท้องถิ่น กํากับดูแลการบริหารจัดการการผลิต การแปรรูป การส่ง การจําหน่าย การใช้ และการบํารุงรักษาแหล่งพลังงานและระบบพลังงาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

Tel : 02-223-0021-9 Ext 1621 e-mail : pantipa_s@dede.go.th