กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

อำนาจหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ่มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ เสนอแนะให้คําปรึกษาแก่ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายใน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกระทรวงพลังงาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

Tel : 0 2225 4282 Fax : 0 2225 4282 e-mail : pdc@dede.go.th