กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

กําหนดมาตรการและแผนงานการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม