• ข่าวด้านพลังงาน 12120 total views 417 recent views

  รวบรวมและคัดเลือกข่าวจากหนังสือพิมพ์ ที่มีเนื้อเรื่องของข่าวที่สอดคล้องกับพันธกิจของพพ. รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้บริหาร ประกอบด้วย...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 สิงหาคม 2566
 • อินโฟกราฟิกสรุปข่าวพลังงาน 10797 total views 413 recent views

  มีีที่มาจากการคัดเลือกข่าวด้านพลังงานรายวันที่ได้รวบรวมมาจากหนังสือพิมพ์รายวัน จากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย เดลินิวส์ มติชนรายวัน ผู้จัดการรายวัน ประชาชาติธุรกิจ...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 สิงหาคม 2566
 • ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในระบบห้องสมุดกรมพัฒนาพลังงาน... 7213 total views 293 recent views

  ห้องสมุดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (DEDE Library) เป็นแหล่งรวบรวมสิ่งพิมพ์ด้านพลังงาน พลังงานทดแทน อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วารสาร หนังสือ...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 กันยายน 2564