ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในระบบห้องสมุดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560-2563

ห้องสมุดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (DEDE Library) เป็นแหล่งรวบรวมสิ่งพิมพ์ด้านพลังงาน พลังงานทดแทน อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วารสาร หนังสือ เป็นต้น ในรูปแบบออนไลน์

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ชนัญญา พานิชพงศ์
* อีเมลผู้ติดต่อ chananya_p@dede.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา หนังสือ วารสาร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL http://lib2.dede.go.th:8991/F
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 กันยายน 2564