ค่าความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับความสูง 90 เมตร ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564

ค่าความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับความสูง 90 เมตร ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มพลังงานลม
* อีเมลผู้ติดต่อ wind@dede.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ภาค
* แหล่งที่มา กลุ่มพลังงานลม กองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 14 มีนาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14 มีนาคม 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar อุดมวิชย์ กออุดม
สร้างในระบบเมื่อ 14 มีนาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 14 มีนาคม 2566