รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน (สอบโดยตรง) ระหว่างปี 2554-2562

รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน (สอบโดยตรง) ระหว่างปี 2554-2562

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กุลพันธ์ ปานเสียง
* อีเมลผู้ติดต่อ kunlaphan_p@dede.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานในแต่ละปี
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 25 ตุลาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 ตุลาคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย hr กพบ.
สร้างในระบบเมื่อ 25 ตุลาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 25 ตุลาคม 2565