ราคาเอทานอลต่างประเทศประจำเดือนมกราคม 2566

ราคาเอทานอลต่างประเทศประจำเดือนมกราคม 2566

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ
* อีเมลผู้ติดต่อ bioethanol@dede.go.th
* วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ที่มา : 1 https://www.investing.com/commodities/chicago-ethanol-(platts)-futures-historical-data 2 https://www.cepea.esalq.usp.br/en
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Non-Commercial (Any)
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ที่มา : 1 https://www.investing.com/commodities/chicago-ethanol-(platts)-futures-historical-data 2 https://www.cepea.esalq.usp.br/en
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง 3 เมษายน 2566
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 เมษายน 2566
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
  ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
  สร้างในระบบเมื่อ 3 เมษายน 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 เมษายน 2566