กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซชีวภาพ (MW)

รายงานผลข้อมูลกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซชีวภาพ ที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้า แล้วในฐานข้อมูล DW ของ พพ.

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลเชิงปริมาณ (ข้อมูลทุติยภูมิ)
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มก๊าซชีวภาพ กองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน (กฤษณา สวนจันทร์)
* อีเมลผู้ติดต่อ krisana_s@dede.go.th
* วัตถุประสงค์
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • อื่นๆ
เพื่อรายงานผลข้อมูลกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซชีวภาพในฐานข้อมูล DW ของ พพ. รวมถึงใช้ประกอบการรายงานผลสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า และความร้อนจากพลังงานทดแทน)
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา http://dw.dede.go.th/DEDEDW/security/login/aspx , http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=48247
* รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 11 มิถุนายน 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 14 กันยายน 2564