การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

เป็นค่าแสดงภาพรวมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ โดยการนำการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมาเปรียบเทียบกัน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสถิติและข้อมูลพลังงาน
* อีเมลผู้ติดต่อ wpdst@dede.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พพ.
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • HTML
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzFmMjZjMGItYzJkYS00ZmE4LTg2ODUtZWJlYzdiYzY5NTQ5IiwidCI6IjY0Yzk5N2I1LTYyOGUtNGFhNS04MjZjLTAxZGQ3YTU3ZWM4YSIsImMiOjEwfQ%3D%3D&pageName=ReportSection74f610390e58d00d2222
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 30 พฤศจิกายน 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2559
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ktoe/พันล้านบาท
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ = การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (ktoe)/ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (พันล้านบาท)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar อรอนงค์
สร้างในระบบเมื่อ 21 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 ตุลาคม 2566