• ข่าวด้านพลังงาน 12118 total views 415 recent views

    รวบรวมและคัดเลือกข่าวจากหนังสือพิมพ์ ที่มีเนื้อเรื่องของข่าวที่สอดคล้องกับพันธกิจของพพ. รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้บริหาร ประกอบด้วย...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 สิงหาคม 2566
  • อินโฟกราฟิกสรุปข่าวพลังงาน 10792 total views 408 recent views

    มีีที่มาจากการคัดเลือกข่าวด้านพลังงานรายวันที่ได้รวบรวมมาจากหนังสือพิมพ์รายวัน จากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย เดลินิวส์ มติชนรายวัน ผู้จัดการรายวัน ประชาชาติธุรกิจ...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 สิงหาคม 2566