ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ HTML
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2561
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2565
การจัดจำแนก
  • ไม่มี
  • อื่นๆ
รูปแบบการใช้
หน่วยวัด ktoe
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 ตุลาคม 2564
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 ตุลาคม 2565
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 16 มิถุนายน 2565