พบ 6 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

กรองผลลัพธ์
 • ผลการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน 9 recent views

  พพ. มีภารกิจหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศ เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล...
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 29 พฤษภาคม 2566
 • โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร 2 recent views

  โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร ตั้งอยู่ที่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี กำลังผลิตติดตั้ง 12,200 กิโลวัตต์
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 29 พฤษภาคม 2566
 • การใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย 10 recent views

  พพ. มีภารกิจหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศ เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล...
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 29 พฤษภาคม 2566
 • ราคาเอทานอลต่างประเทศ 13 recent views

  กพช. มีภารกิจหลักในการ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการผลิต และการจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมทั้ง เสนอมาตรการด้านราคา การซื้อ และการจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ 2) ติดตาม ประเมินผล...
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 25 พฤษภาคม 2566
 • ราคาเอทานอลภายในประเทศ 11 recent views

  กพช. มีภารกิจหลักในการ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการผลิต และการจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมทั้ง เสนอมาตรการด้านราคา การซื้อ และการจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ 2) ติดตาม ประเมินผล...
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 25 พฤษภาคม 2566
 • แผนปฏิบัติราชการ 4 recent views

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า พพ. มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กำกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน...
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 3 พฤษภาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).