ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อำนาจหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดทำและเผยแพร่สถิติข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดทำและบริหารจัดการระบบข้อมูลของกรม ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อเรา สอบถามข้อมูลด้านพลังงาน Tel. 02-223-21-9 ต่อ 3 สอบถามข้อมูลทั่วไปภายในหน่วยงานศูนย์ฯ Tel. 02-223-0021-9 Ext. 1629 คุณรัศมี รายงานการจัดการพลังงาน Tel. 02-223-0021-9 Ext.1411 คุณอนุชิต