พบ 6 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
 • ข้อมูลการประเมิน 7 หมวด 193 recent views

  การตอบแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 รวม 7 หมวด
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 27 กันยายน 2565
 • การอุทธรณ์ตัวชี้วัด 39 recent views

  การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด/รายละเอียด เนื่องจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 17 กันยายน 2564
 • ข้อมูลลักษณะสำคัญองค์การ 55 recent views

  บ่งบอกถึงบริบทและอธิบายวิธีการปฏิบัติการของส่วนราชการ สภาพแวดล้อมการดำเนินการ
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 17 กันยายน 2564
 • ผลการประเมินส่วนราชการ 25 recent views

  แสดงผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการจำแนกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับต้องปรับปรุง
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 17 กันยายน 2564
 • รายงานผลการดำเนินงาน 36 recent views

  ติดตามผลการดำเนินงานใน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 17 กันยายน 2564
 • ตัวชี้วัดของส่วนราชการ 21 recent views

  จัดทำตัวชี้วัดการประเมินฯ ผ่านความเห็นชอบแล้ว ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 3 กันยายน 2564