• ข่าวด้านพลังงาน 12118 total views 415 recent views

    รวบรวมและคัดเลือกข่าวจากหนังสือพิมพ์ ที่มีเนื้อเรื่องของข่าวที่สอดคล้องกับพันธกิจของพพ. รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้บริหาร ประกอบด้วย...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 สิงหาคม 2566