พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: เอทานอล ในประเทศ

กรองผลลัพธ์
  • ราคาเอทานอลภายในประเทศ 11 recent views

    กพช. มีภารกิจหลักในการ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการผลิต และการจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมทั้ง เสนอมาตรการด้านราคา การซื้อ และการจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ 2) ติดตาม ประเมินผล...
    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 25 พฤษภาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).