• ราคาเอทานอลต่างประเทศ 258 total views 19 recent views

    กพช. มีภารกิจหลักในการ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการผลิต และการจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมทั้ง เสนอมาตรการด้านราคา การซื้อ และการจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ 2) ติดตาม ประเมินผล...
    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 23 สิงหาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).