พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ รูปแบบ: JPEG

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).