ข้อมูลการเผยแพร่ผลการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน และออกหนังสือรับรองบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ชำนาญการ ปี 2560-2563

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กุลพันธ์ ปานเสียง
* อีเมลผู้ติดต่อ kunlaphan_p@dede.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานในแต่ละปี
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ มลายู
วันที่เริ่มต้นสร้าง 12 ตุลาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 ตุลาคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 12 ตุลาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 ตุลาคม 2564