ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งน้ำพุร้อนฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประเมินศักยภาพเชิงลึกและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า โดยศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนด้านการงเนและด้านเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพฯ จากความร้อนจากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพฝาง

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ผลการศึกษา
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มพลังงานใหม่ กองวิจัยค้นคว้าพลังงาน (ดุลวินิจ สัมมาชีววัฒน์)
* อีเมลผู้ติดต่อ dulwinij_s@dede.go.th
* วัตถุประสงค์
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • อื่นๆ
1. เพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งน้ำพุร้อนฝางและระบุพื้นที่ศักยภาพสำหรับดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพฝาง 2. เพื่อศึกษาแนวทางบริหารโครงการอย่างครบวงจรและประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพฝาง
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา โครงการสำรวจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไฟฟ้าของแหล่งน้ำพุร้อนฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (พพ.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 6 กันยายน 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 14 กันยายน 2564