ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งน้ำพุร้อนแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สำรวจและประเมินศักยภาพของแหล่งน้ำพุร้อนแม่จัน รวมถึงทำการศึกษาการใช้ประโยชน์โดยตรงจากศักยภาพน้ำพุร้อน

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ผลการศึกษา
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มพลังงานใหม่ กองวิจัยค้นคว้าพลังงาน (ชาญยุทธ ทองจินดา)
* อีเมลผู้ติดต่อ chanyut_t@dede.go.th
* วัตถุประสงค์
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • อื่นๆ
เพื่อสำรวจน้ำพุร้อนแม่จัน และประเมินความเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 2. เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำพุร้อน เพื่อประโยชน์อื่น
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา 1. เพื่อสำรวจน้ำพุร้อนแม่จัน และประเมินความเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 2. เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำพุร้อน เพื่อประโยชน์อื่น
* รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 6 กันยายน 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 14 กันยายน 2564