ผลการศึกษาความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ที่มีศักยภาพในการนeก๊าซชีวภาพและ CBG เป็นพลังงานทดแทน

การส ารวจความต้องการ ใช้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่มีศักยภาพ ซึ่งได้คัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ เชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) น้ ามันเตา(FO) และก๊าซธรรมชาติ(NGV) จ านวน 157, 150 และ 92 แห่ง ตามล าดับ จากฐานข้อมูลของส านักก ากับและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และรวบรวมข้อมูลโรงงานนอกข่าย ควบคุมจากฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ bd
* อีเมลผู้ติดต่อ bd@dede.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา หน่วยงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล GNU Free Documentation License
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 11 มิถุนายน 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 22 กันยายน 2564