ผลการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน

พพ. มีภารกิจหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศ เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และเป้าหมายด้านพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) โดยจำแนกตามรูปแบบการใช้พลังงาน ได้แก่ ไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสถิติและข้อมูลพลังงาน
* อีเมลผู้ติดต่อ wpdst@dede.go.th
* วัตถุประสงค์
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • HTML
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzFmMjZjMGItYzJkYS00ZmE4LTg2ODUtZWJlYzdiYzY5NTQ5IiwidCI6IjY0Yzk5N2I1LTYyOGUtNGFhNS04MjZjLTAxZGQ3YTU3ZWM4YSIsImMiOjEwfQ%3D%3D&pageName=ReportSectionc4c22e2c2280a029ddd8
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 มีนาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 ตุลาคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2560
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
รูปแบบการใช้
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ktoe
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 9 มีนาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 พฤษภาคม 2566