ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 12 และมาตรา 45 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ในส่วนของกรอบการประเมินส่วนราชการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังคงใช้กรอบการประเมินผลเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) และการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) และแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ โดยปรับรายละเอียดแนวทางและวิธีการดำเนินงาน และพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทุกองค์ประกอบ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
* อีเมลผู้ติดต่อ pdc@dede.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
ตัวชี้วัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พพ.
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 20 เมษายน 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 เมษายน 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 20 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 เมษายน 2566