ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ PDF
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2564
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2565
การจัดจำแนก อื่นๆ
จำแนกตามรูปแบบการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า ความร้อน และเชื้ือเพลิงชีวภาพ) และชนิดพลังงาน
หน่วยวัด ร้อยละ
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 มีนาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 21 ตุลาคม 2565
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 9 มีนาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 9 มีนาคม 2566