การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ปี 2540 - 2563

สาขาเศรษฐกิจในที่นี้ ประกอบด้วย สาขาเกษตรกรรม สาขาเหมืองแร่ สาขาอุตสาหกรรมการผลิต สาขาก่อสร้าง สาขาบ้านอยู่อาศัย สาขาธุรกิจการค้า สาขาขนส่ง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสถิติและข้อมูลพลังงาน
* อีเมลผู้ติดต่อ wpdst@dede.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • Image
  • HTML
  • XLS
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 ตุลาคม 2564
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 ตุลาคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2540 -2563
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
สาขาเศรษฐกิจ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ktoe
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 15 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 มกราคม 2566