พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: EEP

กรองผลลัพธ์
  • แผนอนุรักษ์พลังงาน 97 recent views

    หนึ่งในแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 6 กันยายน 2564