พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กลุ่มสถิติและข้อมูลพลังงาน แท็ค: การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในสาขาเกษตรกรรม Final Energy Consumption for Agricultural Sector

กรองผลลัพธ์