พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กลุ่มสถิติและข้อมูลพลังงาน แท็ค: การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในสาขาธุรกิจการค้า (Final Energy Consumption for Commercial Sector)

กรองผลลัพธ์