พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กลุ่มสถิติและข้อมูลพลังงาน แท็ค: การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในสาขาก่อสร้าง Final Energy Consumption for Construction Sector

กรองผลลัพธ์